XanTheater

 • Όλα καλά, όλα ανθηρά στην Ξάνθη... εκτός από την τιμή της βενζίνης
 • "Φίδι στα καμαρίνια του ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Ξάνθης" λέει είδηση της 1ης Αυγούστου. Πού είναι το περίεργο;
 • Το... καλοκαιράκι φέρνει συνεχείς αναβολές συνεδριάσεων δημοτικών οργάνων σε δήμους της Π.Ε. Ξάνθης
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. προκηρύσσει θέσεις για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται για λιγότερες από πέντε ημέρες εβδομαδιαίως στις λαϊκές αγορές Αβδήρων και Γενισέας του δήμου Αβδήρων στη λαϊκή αγορά Κενταύρου του δήμου Μύκης, ως εξής:

Λαϊκή αγορά Αβδήρων

57 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82 και 83

Λαϊκή αγορά Γενισέας

Εβδομήντα θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα 8, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 82, 85, 86, 87, 91, 94, 98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 138 και 142

Λαϊκή αγορά Κενταύρου

41 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα α) 33 θέσεις για την κατηγορία προϊόντων α': 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 και 50 β) Οκτώ θέσεις για τις κατηγορίες προϊόντων β', γ, δ', ε' και στ': 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13

Οι κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4497/17 έχουν ως εξής:

 • Α': «Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης»
 • Β': «Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας»
 • Γ': «Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα»
 • Δ': «Είδη κηπουρικής»
 • Ε': «Βιομηχανικά είδη»
 • ΣΤ': «Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων».

Δικαιούχοι θέσεων

Δικαιούχοι θέσεων είναι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι κάτοχοι άδειας η οποία έχει εκδοθεί από δήμο της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης της Π.Α.Μ.-Θ. για λιγότερες από πέντε ημέρες εβδομαδιαίως.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την απόδοση θέσης στις παραπάνω λαϊκές, ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας πωλητής υποβάλλει στο τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης της Π.Α.Μ.-Θ. αίτηση υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει τις μέρες και τις λαϊκές αγορές δραστηριοποίησής του. Εκτός από την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Φωτοαντίγραφο θεωρημένης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Η άδεια πρέπει να είναι επικαιροποιημένη με σφραγίδα και ημερομηνία τόσο από τον δήμο που την έχει εκδώσει σε ό,τι αφορά στην κατηγορία δραστηριοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4497/17 όσο και από τους δήμους στις λαϊκές αγορές των οποίων δραστηριοποιείται ο πωλητής σε ό,τι αφορά στους αριθμούς των θέσεων που κατέχει.

Αιτήσεις – Διαδικασία – Χρόνος υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης - τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, πλατεία Διοικητηρίου, 671 33 Ξάνθη, τηλέφωνο 25413 50140 (υπεύθυνος υπάλληλος Ιωάννης Βασιλειάδης). Κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναγράφονται σε αυτή οι θέσεις και οι λαϊκές αγορές στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 23 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μοριοδότηση

Μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και λαμβάνει ένα μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Διαδικασία ενστάσεων

Επί των πινάκων μοριοδότησης και τοποθέτησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με την περ. ι, παρ. 6, αρ. 28 του Ν.4497/17, στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ξάνθης, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάρτησή τους.

 

Καλαϊδόπουλος