Με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου.

Τα θέματα είναι τα εξής:

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης στον οικισμό Λιβερά–Ίμερα».

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων παιδικών σταθμών δήμου Τοπείρου.

1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Απόδοση α' κατανομής 2014 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων.

Έγκριση εξόδων κίνησης δημάρχου.

Έγκριση εξόδων κίνησης υπαλλήλου Κρόγια Γεώργιου σε συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων χρήσης 2013.

Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2014.

Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.

Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή στις εφημερίδες του νομού Ξάνθης για το έτος 2014.

Απόφαση για την υποβολή πρότασης του δήμου προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και ειδικότερα του Ε.Π. «ψηφιακή σύγκλιση» ύψους 61.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τους εργαζόμενους της Ε.Β.Ζ.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas