Εργασίες αποξήλωσης του σημαιοστολισμού της οδού 28ης Οκτωβρίου, μεταξύ των πλατειών Ελευθερίας και Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα (15.00-17.00) της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.

Οι εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, με διακοπή της στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή της στις παρακείμενες οδούς.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas